background background

Stengefort

Diane Bleser

  • Presidentin
  • Co-Presidentin vun déi gréng Stengefort
  • Presidentin vun der 3. Alterskommissioun
  • Sekreterin vun der Chancëgläichheetskommissioun
  • Membre suppléante vun der Integratiounskommissioun