background background

Stengefort

Andy Gilberts

  • Gemengerot

President vun der Ëmweltkommissioun 

Member vun der Integratiounskommissioun 

Delegéierte fir d’Gemeng am Hôpital intercommunal de Steinfort 

Delegéierte fir d’Gemeng am Klimabündnis 

Delegéierte fir d’Gemeng am SICA 

Member vum Verwaltungsrot vum CIGL 

Member vum Verwaltungsrot vu Steinergy 

Member am Klimateam