background background

Stengefort

Eis Sektioun

Léif Matbiergerinnen a Matbierger,

Am November 2017 hutt dir eis als frësch gebake Stengeforter Lokalsektioun äert Vertraue geschenkt. Dank ärer Ënnerstëtzung hu mir et direkt am éischten Ulaf an de Schäfferot gepackt, wou mir direkt eis Verantwortung iwwerholl hunn, an zanter deem zesumme mat eisem Koalitiounspartner, der LSAP, schonns villes ëmgesat hunn. 

Als Lokalsektioun wäerte mir an den nächste Joren och weiderhin alles maachen, fir d’Liewensqualitéit an eiser Gemeng ze verbesseren, fir sozial Ongerechtegkeeten ze bekämpfen a fir eis Ëmwelt ze schützen. Dat net just fir d’Bierger:inne vun haut, mee och fir déi nächst Generatiounen. Mat vollem Asaz. Am Team. Onopgereegt a kompetent.